Friday, February 12, 2010

Nong li Xinnian: GongXi-facai!!!


Ni men Xinnian hao!
Gongxi-facai
P/s:Let's us celebrate the prosperity together as 1Malaysia. Thanks to my Yong Laoshi for teaching me Intermediate Mandarin...Xinnian Kuai le

No comments:

Post a Comment